HEALING SOM TILBUD TIL TUNGE
STOFFMISBRUKERE I BERGEN -

UTDRAG FRA ÅRSRAPPORTEN FRA STRAX-HUSET OG EGNE KOMMENTARER.

Strax-huset er en bydekkende etat som yter sosiale tjenester og helsetjenester til etablerte stoffmisbrukere i Bergen kommune. Huset er et dagsenter, åpent 3 timer 3 dager i uken. I perioden februar til desember 2000 var jeg ansatt 3 timer i uken som healer i et prosjekt på Strax-huset i Bergen Kommune.


FRA ÅRSRAPPORTEN

Bergen Kommune, Helse og sosial, ref.nr.:93/03541, prosj.nr.:10575: Tiltak for tunge stoffmisbrukere i Bergen.

Kap. 5.6. HEALING
Healing er en helhetlig og tradisjonell behandlingsform som har vært praktisert i alle kjente kulturer siden forhistorisk tid, og har også hatt en sentral plass i norsk folkemedisin. Healing betyr å kurere, å gjenopprette helhet. Aarbakkeutvalget (NOU 1998-21:  Alternativ Medisin) refererer til studier som viser signifikant effekt av healing ved ulike tilstander.

Mål:

Tiltak/virkemidler:
Healer på Strax-huset en dag i uken uten timebestilling på forhånd.

Resultater:
Tjenesten ble etablert i februar 2000 og varte ut året. 78 personer fikk behandling, derav 52 menn og 26 kvinner.

Plager brukerne søkte hjelp for var:
Muskel- og skjelettsmerter, uro, søvnproblemer, bearbeiding av sorgreaksjoner, fordøyelsesproblemer, luftveisinfeksjoner, underlivsplager, urinveisinfeksjoner, hodesmerter, tannsmerter, redusert følsomhet og førlighet, tretthet/slapphet over lengre tid, plager ved leverbetennelse.

Tilbakemeldinger fra brukerne er at behandlingene:

Brukerne av de alternative medisinske tjenestene har tilbakemeldt at både healing og akupunktur har redusert behovet for tradisjonelle smertestillende medikamenter og utsatt suget etter heroin. Langt de fleste tilbakemeldte positiv effekt på de plagene de kom for. Ingen har tilbakemeldt negativ effekt. Alle har berømmet måten de ble møtt på. En av brukerne uttrykte: ”Hon snakket med meg som om eg var en alminnelig ”straigt” fyr, enda hon visste eg var ”junkie”.”

Tilbudet om akupunktur og healing har også bidradd til gode diskusjoner i brukergruppen rundt ivaretakelse av egen helse.


Mine kommentarer: Avtalen ble ikke fornyet, fordi det var forholdsvis få av brukerne som benyttet healingtilbudet sammenlignet med målsetningen, de fulgte ikke opp avtaler, og fordi flere brukere hadde ytret ønske om massasje, evt. i kombinasjon med healing. I mine skriftlige evaluering til Strax-huset kommer jeg bl.a. med følgende konklusjoner:

15/8-00: Etter at Strax-huset fjernet mat-tilbudet har det generelt vært mindre brukere på huset. Dette har gitt mindre rekruttering til healing-tilbudet, men har gitt rom for mer kontakt med brukerne. Jeg har hatt mer anledning til å snakke og bli kjent med personer i miljøet, også med de ansatte. Ellers opplever jeg at healing har noe å tilby brukerne, de som følger, og som har kontroll over stoffbruket, ser ut til å oppleve en positiv prosess som de relaterer til healingen. Jeg antar derfor at healing ville være spesielt relevant som tilbud til personer under avvenning/rehabilitering.

27/12-00: Som tidligere nevnt opplever jeg at healing har noe å tilby brukerne, de som følger opp og/eller gir tilbakemeldinger har gitt uttrykk for dette. Personalet på huset har også gitt uttrykk for at brukerne har endret preg, de er mer rolige, harmoniske og ”skinnende” etter healing. De av personalet som har fått healing har også gitt positive tilbakemeldinger. Jeg antar at healing er spesielt interessant som et fast tilbud over tid til personer under avvenning/rehabilitering, og at healeren kanskje bør være en del av det terapeutiske miljøet.

To brukere fulgte opp med healing over en viss periode, henholdsvis 6 og 12 ganger. Begge hadde kontroll over stoffbruken, etter svær mange års hardt misbruk. Disse to rapporterte stor effekt av healing; mer kontakt med seg selv, indre ro, opplevelse  av å komme tilbake til eller på plass i seg selv, tankene ble klarere og mer strukturert, livet ble bedre etc. Flertallet av de øvrige brukeren hadde én behandling, hvor de fleste søkte hjelp for et akutt problem, eller bare var nysgjerrig. Det ble ellers en stående spøk blant de ansatte at alle som kom ut fra healing-rommet hadde fått snille øyne (det var påfallende, og gjaldt også ansatte som fikk healing :-).

Else Egeland

Link til intervju med bruker i Bergens Tidende.

 
E-mail: post@else-egeland.org Web: www.else-egeland.org 
© Else Egeland

TILBAKE TIL STARTSIDEN

TILBAKE TIL HEALING-OVERSIKTEN