HEALING OG HELBREDELSE

av healer og sykepleier Else Egeland

(denne artikkelen ble skrevet i 1997)

Ordet healing kommer fra anglosaksisk "healan"; å gjøre hel, helbrede, frelse. Healing er en tradisjonell behandlingsform som også hatt en sentral plass i norsk folkemedisin. Healing omfatter tradisjonell håndspåleggelse med berøring direkte på eller nær den fysiske kroppen. Dette kan involvere opplevelsen av en kontakt med en ekstern Guddommelig helbredende kraft eller spesielle evner som utøveren selv er i besittelse av. Healing defineres som en helhetlig behandlingsform idet den kan virke på alle dimensjoner av det menneskelige.

Helbredelsestradisjonene har vært praktisert i alle kjente kulturer siden forhistorisk tid, og har også vært en del av tidligere vestlig medisinsk praksis. Hippokrates (500 f.kr.), ofte omtalt som den moderne medisinens far, forteller at "Erfarne leger tror at den varme, som langsomt siver ut av hånden når den legges på den syke, er særlig gavnlig. Det har ofte vist seg at, mens jeg var ved å berolige mine pasienter, var der liksom en merkelig egenskap i mine hender, som kunne hale og trekke smerter og forskjellige urenheter bort fra de angrepne deler, når jeg la min hånd på stedet og strakte mine fingre ut mot det. Således er det kjent, fra noen av de lærde, at sunnhet kan innpodes i de syke ved hjelp av visse bevegelser og ved berøring..." (Harvey, s. 37-38).
Håndspåleggelse har hatt en sentral plass i norsk folkemedisin. Ettersom den vitenskapelige medisin vant frem antok de lærde at folkemedisinen ville dø ut av seg selv. I slutten av 1960-årene oppdaget forskerne, til manges overraskelse, at helbredertradisjonen i høyeste grad ennå var levende.

Healerbegrepet begynte å bli brukt i Norge tidlig på 80-tallet, parallelt med den voksende interessen for naturlige og helhetlige behandlingsformer. Betegnelsen kan sees på som uttrykk for et skille fra religiøse troshelbredere. Healere og folkelige helbredere definerer vanligvis sine evner som et naturlig anlegg eller evne, og mener at religiøs tro ikke er nødvendig for at healing skal hjelpe. Likevel opplever mange healere sine evner som en åndelig gave. Kjærlighet og empati ansees som sentrale egenskaper hos healerne. Mange mener at evnen er et menneskelig potensiale som også kan utvikles i forskjellig grad.
Healing er den blant de mest benyttede former for alternativ behandling på Island, i England, Holland og USA. I England har healing fått en etablert posisjon i forhold til helsevesenet, og flere leger har ansatt healere i sin allmennpraksis. Engelske leger som samarbeider med healere beskriver healing som et naturlig fenomen som har bred terapeutisk verdi, er uten bivirkninger og kan benyttes komplementært til enhver annen terapi. Healing antas å virke ved å styrke naturlige selvhelbredelsesmekanismer.

En healingvariant, terapeutisk berøring, ble introdusert som en sykepleiemetode i USA tidlig på 1970-tallet. Grunnlegger av metoden er professor Dolores Krieger. Hun hadde forsket med noen healere og ble interessert da kun kunne påvise kjemiske endringer i blodprøver etter healing. Hun mente at healing er et naturlig potensiale som mange mennesker kan utvikle. Innenfor sykepleiermiljøet har metoden i hovedsak vært benyttet for avspenning og smertelindring.

I løpet av de senere år har det også dukket opp andre kulturelle varianter av healing. Som eksempler kan nevnes Qigong (Kina), Reikihealing (Japan) og forskjellige energibalanserings-teknikker. I både kinesisk og indisk folkemedisin finner man flere tusen år gamle omfattende teoretiske modeller omkring fenomenet.

Healere trenger ingen medisinsk diagnose for å hjelpe, og stiller heller ikke medisinske diagnoser. Under behandlingen er pasienten er påkledd, og sitter eller ligger. De fleste healere ser samtale som mindre vesentlig i en behandlingsammenheng, de mener at det er energien som formidles som virker. Healerne ser seg kun som mellomledd i denne prosessen. Healere hevder å kunne sanse sykdom, patologi og ubalanser som disharmoniske energifelt. Disse kan oppleves som smerte, kulde, vind osv. Behandlingen foregår ved lett berøring eller ved å holde eller bevege hendene i feltet omkring den fysiske kroppen. De fleste healere hevder også å få intuitiv kontakt med følelser og stemninger hos klientene som de mener kan være relatert til tilstanden.

Healere kan sjelden forutsi virkningen av behandlingen på forhånd, og kan derfor ikke gi garanti for hjelp. Healere mener å generelt kunne stimulere klientens selvhelbredende mekanismer, men healeren kan ikke styre disse. Det er klientens eget system som prioriterer. Man mener at tro på behandlingen er uvesentlig for effekt. Imidlertid er healing en personlig og nær prosess som forutsetter en viss grad av mellommenneskelig kontakt og åpenhet, at klient og healer er "på bølgelengde".

Under behandlingen kan klienten oppleve varme, kulde, energistrømninger, spontane bevegelser i kroppen og emosjonelle reaksjoner. Det er også vanlig å bli svært avslappet og tung i kroppen under og like etter en slik behandling. Enkelte opplever en kortvarig forverring av tilstanden i dagene umiddelbart etter behandlingen. Dette er ikke en "bivirkning" i medisinsk forstand, men en naturlig respons som forstås som at kroppens egne helbredelsesprosesser er virksomme.

Healing kan ikke forklares ut ifra et biomedisinsk paradigme. Energien er ikke målbar med vitenskapelig metode, det er umulig å standardisere behandlingsdoser som ved utprøving av medikamenter og en helhetlig metode som healing kan vanskelig rettes mot kun et isolert symptom som ved biomedisinsk behandling. Spørreundersøkelser indikerer at 60-80% av dem som oppsøker healere opplever å få hjelp. Mange av disse hadde kroniske sykdommer. Dr. Daniel Benor har foretatt en grundig gjennomgang av 151 kontrollerte forsøk med healing i boken "Healing Research I". Omkring 50% av disse forsøkene viser sterk signifikant effekt av healing, ytterligere 15% en svakere signifikant effekt. Benor er kritisk til mange av studiene, men mener at om healing hadde vært et medikament ville det blitt akseptert på grunnlag av dette materalet.

For å forstå healing må man benytte en bioenergetisk forståelsesmodell. Energiparadigmet representerer et fellestrekk i mange, kanskje de fleste, av de såkalte alternative behandlingsformer. Begreper som refererer til energifelt knyttet til menneskets kropp er påvist i 97 forskjellige kulturer, og med 97 forskjellige navn. Fra alle kulturer kjenner man forestillingen om en vitaltkraft som er tilstedeværende i alt liv og som har innvirkning på alle livsprosesser. I Kina kalles denne kraften chi, i Japan reiki, i India prana og i vestlig tradisjon vital livskraft, energeia eller ånd.

Virkning av healing forklares ved at healeren overfører energi til klienten, eller ved at healeren påvirker pasientens bioenergetiske felt. Mange healere benytter en forklaringsmodell basert på et menneskelige energifeltet, kalt aura (aura er gresk, betyr vind). Auraen er et subtilt energisystem som omgir og gjennomtrenger den fysiske kroppen. Auraen er nært knyttet til tanke- og følelseslivet, til hele bevisstheten. Her er det et nettverk av energisentre og energibaner, som et slags usynlig nervesystem, som blant annet tar inn livskraft til hver eneste celle i kroppen.

Martha Rogers, tidligere professor ved New York University, har utviklet en sykepleieteori som også danner en begrepsramme omkring healing. Hennes teori er bygget på elementer fra antropologi, astronomi, matematikk, filosofi og Einsteins fysikk. I Rogers teori er energifelt den grunnleggende enhet i alt levende og ikke-levende. Mennesker har ikke energifelt, men er energifelt. Mennesker og omgivelser er i kontinuerlig energiutveksling. Videre postulerer hun et metafysisk prinsipp, at universell orden er en iboende kraft i alle energifelt.

Ut ifra dette konseptet kan healing sees på som en energifelt-interaksjon. Utøverens funksjon er å bidra til å balansere og omorganisere klientens energifelt. Terapeutens bevissthetsnivå, det vil si evne til å være sentrert, fokusert og meditativ, ansees som sentrale faktorer for at interaksjonen kan skje.

Menneskets bevissthet er lite utforsket av vitenskapen. Både bevissthet og selvhelbredelses-mekanismer er sentrale begreper som benyttes for å forklare healing. Mange mener at bevisstheten er transpersonlig eller spirituell. Begrepet spirituell henspeiler her på en grunnleggende erkjennelse av menneskets åndelige tilknytning, ikke på spesifikk religiøs ideologi. Tro er for de fleste healere et privat anliggende, felles for religionene er forestilllingen om et styrende metafysisk prinsipp.

Psyko-nevro-immunologi (PNI) er et nytt medisinsk forskningsfelt som igjen ser på kropp-sinn sammenhenger. Menneskesynet er holistisk, man aksepterer kropp og sinn som en udelt funksjonell enhet. Forskningen viser at individer selv har kapasitet til å selv-regulere biologiske og fysiologiske prosesser gjennom egne holdninger og aktiviteter. På samme måten kan en si at også andre individer, i den grad de påvirker ens bevissthet, også kan påvirke ens kroppslige prosesser.

Følgende oppfatninger kan sies å være sentrale i healing: Healerne har inntil nylig vært uorganisert og hatt liten kontakt med hverandre. I forbindelse med en konferanse i 1994 ble Det Norske Healerforbundet (DNH) stiftet. DNH definerer en healer som "en person som har en naturlig evne til å formidle eller overføre en energi" (fra energeia, gresk: "virksom kraft") som kan fremme levende veseners helbredelsesprosess. Dette foregår som regel ved en form for håndspåleggelse eller ved å arbeide via energifelter som healeren sanser. Healing kan også formidles ved tanke, ord og bønn.
DNHs etiske regelverk sier blant annet at medlemmene skal DNH har idag omkring 200 medlemmer på landsbasis. Vanlig konsultasjonspris er kr. 250-300 for en time, men det er en del healere som ikke tar betaling. Healernes klienter har gjennomsnittlig 4-5 konsultasjoner. Healing er i hovedsak basert på evne, ikke på teoretisk kunnskap. DNH har etablert en intern godkjennings-prosedyre som vektlegger brukerevalueringer for å sannsynliggjøre healernes evner. I september 1998 hadde omkring 25% av medlemmene oppnådd en slik godkjenning.
Hvem oppsøker healere? Disse kan deles i 3 grupper: Mange alvorlig syke og pårørende har tidligere søkt til healing som et uttrykk for et siste desperate håp om helbredelse. Det er nå mer vanlig å ta kontakt med healere tidligere i et sykdomsforløp. Intensjonen med behandlingen kan være bedret livskvalitet; søvn, avspenning, smertereduksjon, reduksjon av bivirkninger, energi og livskraft.
Pasienter og pårørende bør stille seg kritiske til healere som lover helbredelse, som søker å påvirke pasientens valg av behandling eller som tar utilbørlig høye honorarer. Som nevnt kan ikke en healer garantere effekt av behandlingen. Healere mener at man allerede etter 2-3 behandlinger kan si om healing har effekt, da pasienten bør ha merket reaksjoner i form av bedring i livskvalitet eller at "noe skjer" kroppslig eller psykisk.
 
Litteratur:
Alver & Selberg: Det er mer mellom himmel og jord. Vett og Viten, Bergen 1991
Benor, Daniel: Healing Research. Helix Verlag, Munchen 1992.
Borchgrevink, Cristian F.: Forbruk og dokumentert effekt av enkelte alternativ medisinske behandlingsmetoder. Arbeidsrapport nr. 1/97. Statens institutt for folkehelse, Oslo 1997.
Dacher, Elliott S.: PNI: the new mind/body healing program. Paragon House, New York 1993.
Det Norske Healerforbundet. Healing. Informasjonsbrosjyre, oktober 1996
Dossey, Larry: Ord som helbreder. Om bønnens kraft i lys av moderne medisin. Grøndal Dreyer, Oslo 1996.
Jørgensen og Ovesen: Politikens bog om healing. Politikens Forlag A/S, Viborg 1989.
Sayre-Adams, Jane: Therapeutic Touch - principles and practise. Complementary Therapies in Medicine (1993), 1, 96-99.
Sayre-Adams & Wright: The Theory and Practice of Therapeutic Touch. Churchill Livingstone, London 1995.
The Doctor-Healer Network: Healing and medicine. Informasjonsskriv. (DHN, 27 Montefiore Court, Stamford Hill, London N16 5TY).
Wiedell, Jonna: Forskningsprojekt om Healing. Healerringen, Danmark 1995.

 

E-mail: post@else-egeland.org Web: www.else-egeland.org 
© Else Egeland 1997


TILBAKE TIL STARTSIDEN

TILBAKE TIL HEALING-OVERSIKTEN