HER FINNER DU NOEN VANLIGE SPØRSMÅL SOM JEG FÅR OM HEALING. 
SVARENE ER MED UTGANGSPUNKT I MIN EGEN FORSTÅELSE OG ERFARING...

(oppdatert 2002)

Er healing "vitenskapelig bevist"?
Ja. Hadde healing vært en pille, så hadde vi alle kanskje vært under tvangsmedisinering.. Og produsenten hadde hatt tjent mer penger enn krigsindustrien. Ellers er uttrykket "vitenskapelig bevist" ukorrekt og tvilsomt. Moderne vitenskapsteori har for lenge siden erkjent at man kan ikke bevise at noe er sant. Man kan bare sannsynliggjøre. I kontrollert forskning er "signifikans", angitt med en p-verdi, et uttrykk for hvor sannsynlig det er at forskningsfunnet bygger på ren tilfeldighet. I medisinen bruker man et medikament når det gir et viss gjennomsnittseffekt på gjennomsnittspasienten i store gruppeforsøk. Medikamenter byttes ut med nye når de nye viser bedre resultater, eller når skaden ("bivirkningene") er større enn nytten. Medisinsk forskning krever eksakte diagnoser, og hensikten er å utvikle standardbehandlinger for standardpasienter. Målet med behandlingen er ofte å fjerne ubehaget, kontrollere sykdommen eller symptomene, undertrykke lidelsen og få pasientens prøveresultater til å ligge innenfor "normalverdiene". 

Men tilbake til healingforskningen. Det er mye forskning på  healing, i USA beskrives healing som den best dokumenterte form for alternativ medisin. Brukerundersøkelser, som også er forskning, viser at 70 - 80% av brukerne er fornøyde. Det foreligger også nærmere 200 randomiserte kontrollerte forsøk på healing (RCT; gullstandarden i medisinsk forskning er en metode som er utviklet for å teste medikamenter). Dr. Daniel Benor gir en grundig gjennomgang av disse i boken Healing Research (2001). Han hevder at om healing hadde vært en pille ville den vært på markedet for lenge siden. Healing ville vært en meget populær pille, da den ikke har bivirkninger og kan helbrede og forebygge problemer som moderne medisin i beste fall bare kan lindre. I NOU 1998-21 sier Aarbakkeutvalget, om enn noe motvillig, at ”det finnes flere studier som viser signifikant effekt av så vel fjernhealing som healing ved berøring ved ulike tilstander." 

Men, som Den norske legeforening har slått fast i sin holdning til alternativ behandling (1997); det er ikke nok at healing faktisk hjelper folk, en metode må også være rasjonelt og logisk begripelig for at den skal aksepteres. Det vil med andre ord si at den må kunne forklares ut ifra et biomedisinsk paradigme, og ikke ut ifra modeller om kropp-sjel enhet, livsenergi og aura. Og det kan jo bli vanskelig..

Skolemedisinen har gruppert menneskelig lidelse inn i nærmer 20.000 diagnoser (WHO). For å si at en behandling har medisinsk effekt krever man nå at en behandlingsmetode viser effekt på hver av disse diagnosegruppene. Og det er ikke nok med én studie, man må nå gjøre mange, slik at man kan lage en ny studie av alle studiene samlet. Alle disse studiene må ha vært publisert i anerkjente medisinske (lege-) tidsskrifter, eller teller de ikke med. Det er dette de nå kaller evidensbasert medisin. Så vi kommer kanskje tilbake med en dokumentasjon som vil tilfredsstille disse kravene. Om 5-600 år.

Hvordan blir man healer? 
Jeg opplever healingevnen i stor grad som medfødt, på samme måte som andre naturgitte gaver eller talenter. Vi har alle de fleste potensialer i større eller mindre grad. Alle kan spille noe på et piano, men evnen varierer betraktelig. Noen kan øve opp et talent, noen blir aldri særlig gode. Mange healere forteller at evnen ble "vekket" av en situasjon hvor de kom nær inn på sykdom eller skade, og en indre impuls fikk dem til å legge hendene på den syke eller skadete. Noen opplevde dette som irrasjonelt, men lot det likevel skje. Etterpå fikk de tilbakemeldinger på at "noe skjedde", og at personen ble bra eller bedre. Andre har alltid visst at de har hatt healingevner. Noen holder dette av forskjellige grunner for seg selv (skaphealere :-).

Hvordan vet du at du er en Mozart, om du aldri har sett et piano? Det er nok mange mennesker som har healingevner som ikke er klar over det. Det er typisk personer som ofte får tilbakemeldinger på at andre føler seg vel i deres nærvær, at de gir noe til omgivelsene. Mange naturlige healere søker seg nok til hjelpeprofesjonene; pleiere, leger eller utøvere av alternativ medisin. Når du føler empati, at du virkelig blir møtt, at personen gir deg noe, så har du kanskje en naturlig healer foran deg. Kontakten trenger ikke ord..

Enkelte healere viser til kurs eller utdanning. Er healing noe man kan lære?
Jeg har selv holdt healingkurs i 16 år, og ser at det dukker opp en del talenter på disse kursene. Personer som trekkes til slike kurs har ofte evner i større eller mindre grad. De fleste av kursdeltakerne har god nytte av healing som en erstatning for, eller tillegg til, "hjemmeapoteket". Mange går på kurs fordi de søker andre perspektiver på helse og sykdom, og for å finne redskaper for egen vekst og utvikling. Det er også interessant å observere at så godt som alle kursdeltakere lærer fort hvordan de kan sanse aura og energier. Det er bare spørsmål om "rett innstilling" eller "antenner" for dette. Det er ikke så lett å sanse noe når man ikke vet at det finnes og ikke har språk eller begreper for hva man sanser. Kan vi være bevisst på noe som vi ikke har språk for??

Det har hendt at personer har kommet på kurs ut ifra kritisk nysgjerrighet, og gått hjem som erkjente healere. Har du evner kan du nesten ikke la være å hjelpe folk, og de opplever at folk søker dem. Mange nyerkjente healere føler behov for veiledning og støtte av mer erfarne healere, andre føler at dette ikke er nytt for dem. 

Man kan ha evner av ulik grad. En kraftfull healer skal også kunne nå inn til deg. Relasjonen ("kjemien"), opplevelsen av kontakt, tillit og trygghet, er derfor også en viktig faktor. Dette gelder også i andre behandlingsrelasjoner.

Tidlig i 70-årene startet professor Dolores Krieger, professor i sykepleie, opplæring i healing av sykepleiere. Hun hadde gjort noen studier av healing, og antok at healing kunne være et iboende menneskelig potensiale. Hun utviklet en standardisert metode, og kalte dette for "terapeutisk berøring". (En av grunnene til at hun ikke kalte det healing, var kanskje at healing var underlagt prestemonopol i de fleste stater i USA, og at hun ønsket å markere et skille mellom healing som sykepleiemetode og healing som religiøs aktivitet). I dag er terapeutisk berøring del av undervisningsprogrammene ved en rekke college og universiteter, og har også fått innpass i enkelte sykepleiemiljøer i Norge. Erfaringene, og senere forskning, viser god effekt av healing utøvd av sykepleiere. Men målet for terapeutisk berøring er gjerne avspenning, velvære og bedre livskvalitet. Helbredelse har sjelden vært mål for sykepleieforskningen. Erfaringene med kursene kan indikere at det finnes grader av evner, og at healere med spesielle talenter har en større evne til å nå dypere inn til personene de vil hjelpe og bidra til en dypere transformasjon. Ved store ubalanser ("sykdom") kreves det kanskje et visst nivå av personlig kraft og styrke hos healeren.

Er healere synske? Kan jeg tro på alt en healer sier?
Personer som er sensitive, og som arbeider en del med mennesker og energier, utvikler ofte en større sensitivitet for andre levende vesener. Noen har det allerede med seg, og ikke alle er bevisst sin sensitivitet. De fleste healere opplever at det mottar informasjon under healingen. Dette er oftest informasjon som er relevant for klientens problemer. Healerne kan se bilder, "ta inn" følelser og stemninger eller gjøre andre sanseerfaringer. Noen healere kjenner i sin egen kropp hvor klienten har problemer. Spør man klienten, viser dette seg å ha relevans. Dette betyr ikke at man alltid skal "tro" på det en healer sier. Healere kan ta feil, tolke feil, eller sanse sitt eget stoff. En erfaren healer vil lettere skille mellom egne og andres følelse, da det er en kvalitativ forskjell. Noen healer er synske, men langt fra alle. Noen ser eller sanser aura og energi. Et generelt råd er å ikke "tro på" eller ta til deg mer enn hva du selv føler er sant for deg, mennesker som er, eller mener å være synske, kan også ta feil.

Kan healere stille medisinske diagnoser?
Etter min oppfatning, og i tråd med de fleste etiske regelverk for healere, skal healere ikke stille medisinske diagnoser. Medisinske diagnostiske systemer er klassifiseringssystemer utviklet som et redskap primært for medisinere (leger). Leger trenger diagnoser for å komme frem til relevant medisinsk behandling. Healere trenger det ikke, behandlingen er i og for seg den samme uansett problem. Healere trenger for så vidt ikke å vite hva problemet ditt er, de forholder seg som regel til det de selv sanser av energimessige ubalanser. Det ligger også et stort ansvar i å "gi et menneske en diagnose". Om du lurer på hva som feiler deg rent medisinsk, bør du alltid ta kontakt med de som er utdannet til dette. Etter en slik vurdering kan du selv ta stilling til hvilken behandling du eventuelt ønsker, basert på råd og informasjon. 

De fleste healere vil nok sanse hvor dine ubalanser uttrykkes kroppslig, også relatert til organer og kroppsdeler. Den tilbakemeldingen en healer eventuelt gir er ikke en medisinsk diagnose. Healere kan også sanse ubalanser lenge før de utvikler seg til noe som er medisinsk "målbart". Å ha en energiblokkering i et organ er ikke det samme som "sykdom". Det kan uttrykke dagsform, eller det kan uttrykke et svært tidlig stadium av noe som kan bli mer kroppslig i sin utrykksform. Jeg møtte for øvrig en bulgarsk lege en gang, som benyttet healing som diagnostisk metode, og behandlet så sine pasienter medikamentelt. Han fant at det han sanset med hendene ga bedre indikasjoner på hvor problemet lå enn tradisjonelle skolemedisinske metoder. 

Er healing overnaturlig?
Nei. Det finnes ikke noe som er overnaturlig, over eller utenfor det naturlige. Etter min erfaring viser healing oss hvordan de naturlige helbredelsesprosessene virker når de understøttes. Når healing er blitt plassert i kategorier som "overnaturlig" eller "parapsykologi" er det fordi naturvitenskapen de siste hundre årene har tatt avstand fra alt som ikke er rasjonelt, konkret og målbart. Det er ikke alle naturlige fenomener som lar seg kartlegge ved naturvitenskapelig metode, og det letteste kan være å late som om det ikke eksisterer. Så kan man opprettholde "status quo" og hindre ny kunnskap.

Har healere spesielle overmenneskelige egenskaper?
Nei. Healere har helt ordinære menneskelige lyster og laster osv. Men mange healere jeg har møtt er svært følsomme og mottakelige mennesker, noe som, lik andre egenskaper, kan være både en styrke og svakhet. Mange reagerer sterkt på fenomener som elektromagnetisk stråling og på sine omgivelser. 

Har healing noe med religion å gjøre?
Nei. Du finner evnene hos mennesker fra alle kulturer og religioner, også hos mennesker som ikke er religiøse. Enhver vil nok definerer eller forklare sine evner med bakgrunn i kultur og sin tro, men ingen gruppe kan hevde monopol. Men om ikke healing har med religion (spesifikke trossystemer å gjøre), så mener jeg at healing definitivt har noe med den åndelige dimensjonen av vår eksistens å gjøre. For meg har alt i livet noe med den åndelige dimensjonen å gjøre, alt henge nemmelig sammen. Det åndelige er for meg integrert, levende og tilstede i det fysiske.  

Er healing ukristelig?
I mine øyne er healing svært så kristelig, dvs. i tråd med budskapet i den kristne bibel. Etter min bibelforståelse er helbredelse av syke den mest sentrale kristne gjerning, viktigere enn forkynnelse. Hele mennesker (som er forenet i ånd, sjel og kropp) er hel-lige mennesker. Men siden heksebrenningenes tid har det vært et noe anstrengt forhold mellom helbrederne og kirken i hele den vestlige kultur. Enkelte kristne grupper bruker helbredelse som en måte å frelse folk til sin tro på. Helbredelsene er for dem "beviset" for at de forfekter den rette lære. Kanskje de opplever healerne som konkurrenter? Men healere driver ikke med troshelbredelse og forkynnelse, de jobber med energi. Og energibegrepet er heller ikke ukristelig, du finner det f.eks.  gjennmgående i hele Det nye testamentet (gresk: energeia).

Hva slags energi er det healere formidler, og blir healere slitne av å gi healing?
Jeg opplever energien som "livsenergi", livskraft. Vi lever ikke kun av mat, drikke og luft, men vel så mye av energi. Livsenergien sirkulere kontinuerlig i og omkring oss, "blokkeringer" er blokkeringer i denne sirkulasjonen. Når vi er i balanse med oss selv og omverdenen, sirkulerer energien fritt, og vi har helse, vi er hele. Nå livet blir for vanskelig, når konflikter bygger seg opp og følelser skyves "bort", eller når vi på andre måter kommer ut av harmoni med oss selv og den sammenhengen vi lever i,  skapes det blokkeringer. Disse vil på sikt uttrykkes i en kroppslig form, dette er noe de fleste har erfart. Når ting løser seg kan vi bli bedre, de kroppslige plagene avtar. Noen ganger setter ting seg fast, og vi trenger impulser, startkabler, som får de naturlige helbredelsesprosessene i gang igjen. Energien som formidles gjennom healing kan være en slik "startkabel". Dette kan man se ved at mange, spesielt personer med "kroniske" helseplager ikke blir momentant bedre under healingen, de opplever at healingen starter en prosess som går over tid. Prosessen har en del typiske kjennetegn.

Enkelte healere opplever at de blir "tappet" av å heale. Det finnes måter å unngå dette på, blant annet er det viktig å ikke bli for emosjonelt involvert i klientens problemer, og å lære seg å være en "kanal" for energi. Det vil si at healeren selv tar inn mer energi enn vanlig under healingen, og formidler denne videre til deg. 

Hva er sykdom?
De fleste som snakker med syke mennesker og tar seg litt tid, vil oppdage at sykdom har sammenheng med livserfaringer. Uforløste konflikter, krenkelser, traumer, sjokk osv. kan uttrykkes kroppslig som det vi kaller sykdom. Denne gamle kunnskapen ligger faktisk gjemt i språket vårt. "Syk" kommer fra oldnorsk "sjukr", og betyr en som sørger... Derfor mener mange at det å bli frisk handler om forløsning, forsoning, heling. Å komme videre, fornyet. Frisk betyr fersk, fornyet. Healing kan, som mange andre tilnærminger, inkludert livet selv, hjelpe i denne prosessen. Når det indre er leget vil kroppen helbrede seg selv..

Hvordan finner jeg en god healer?
Lytt til andres erfaringer, se i guler sider i telefonkatalogen eller på www.gulesider.no, søk på nettet, sjekk www.healing.no. Og undersøk at prisene ligger innefor rimelighetens grenser. Obs at de mest pompøse ikke nødvendigvis er de "flinkeste". Lover de deg raske mirakler, eller vil de holde på deg over tid uten at du opplever bedring, så finn en annen. Det viktigste er kanskje at du føler deg "på bølgelengde" med healeren din, at du føler deg vel med personen, at du har tillit. Kjemien kan være en faktor i healing, healing forutsetter en viss form for mellommenneskelig kontakt, at healeren kan nå inn til deg. Healing forutsetter et samspill. Er du utrygg på healeren vil du kanskje lukke deg litt. Mange er gjerne litt reservert første gang de oppsøker en healer, men når situasjonen blir mer kjent og det hele mindre mystisk, så blir en også mer åpen. Det kan være en av grunnene til at mange opplever at den største "effekten" kommer etter andre eller tredje konsultasjon. 

Hvordan foregår behandlingen, hva gjør en healer?
Du sitter eller ligger (f.eks. i en stressless eller på vanlig stol). Etter en kort presentasjon av problemet, og litt informasjon om healing, finner du en behagelig stilling.  Noen healere spiller rolig musikk, noen har det stille. Det er en fordel at du slapper godt av. Du kan lukke øyene, og bare gli inn i deg selv. Jo mindre du kjenner etter, jo mer vil du sannsynligvis sanse under healingen. Hva du sanser sier ikke så mye om hvorvidt du tar imot, eller om healingen har effekt. Noen mennesker har svært god kroppskontakt, og sanser energier og strømninger i kroppen under healing. Andre kjenner ingen ting, andre igjen blir mer sensitive etter hvert. Noen healere legger hendene på kroppen din, noen beveger hendene i energifeltet omkring kroppen, noen veksler. 

Healeren vil kjenne hvor du trenger energi, og holde hendene i dette området til det er "mettet". Å få healing er en behagelig opplevelse, mange sier at det er som å få et beroligende medikament, eller som å meditere. En healing varer som regel +/- 30 minutter, til healeren kjenner at du ikke lenger tar imot, at du er "mettet". Healere legger ulik vekt på samtale, men det er enighet om at effekt av healing ligger i selve healingen, og ikke i samtalen. Samtale er en måte å bli kjent, presentere seg for hverandre på, etablere en kontakt, men healeren er ikke en psykoterapeut eller samtaleterapeut. 

Har healing bivirkninger?
Uttrykket bivirkning brukes mye i medisinen, og viser til de uønskede, uhensiktsmessige eller skadelige effekter av  medikamentell behandling. Jeg hørte en gang en lege som påsto at healing hadde bivirkninger, fordi enkelte kunne begynne å gråte under behandlingen. Dette er tøvete. Når folk gråter under healing så jubler vi, da vet vi at noe løsner..  Et dansk forskningsprosjekt viser til at healing har en rekke "bieffekter", at klientene ikke bare får hjelp for de problemene de presenterte fore healeren, men også for andre problemer som de ikke hadde nevnt. Dette stemmer med mine egne erfaringer.. Healere tilfører kun energi, og det er kroppens egne prosesser som arbeider. De fleste klienter opplever en følelse av å komme på plass i deg selv, få mer kontakt med følelser, mer energi, bedre søvn, en påfallende indre ro etc. Enkelte kan bli påfallende trette etter healing, det tolker jeg som kroppens signal om behov for hvile. Andre kan bli svært opplagte. Noen får følelsesmessige reaksjoner under etter etter healing, de kan for eksempel begynne å gråte uten at de riktig skjønner hvorfor. Dette er gjerne et uttrykk for at følelser som har lagt under overflaten flyter opp. Alle reaksjoner etter healing er et godt tegn, og tyder på prosess. Det er ingen fare for at du skal oppleve noen form for kontrolltap (noe som foreksempel ved psykoterapi). Dine grenser og forsvarssystemer er intakte, og prosessen er selvregulert, styrt av hva du selv er klar for.

Hva er aura og chakra?
"Aura" er gresk, og betyr vind. Sanser du aura, vil du gjerne føle den som en mild bris. Auraen er et energifelt, ikke som vi har, men som vi er. Det er vår bevissthet i sine mange dimensjoner. Auraen gjennomtrenger også den fysiske kroppen. Uttrykket "chakra" er sanskrit, og betyr lysende hjul. Et chakra er et energisenter, hvor vi blant annet tar inn livsenergi. Vi mangler norske begreper for aura og chakra, kanskje har vi hatt det i språket vår i eldre tid. Eldre mennesker bruker for eksempel utrykket "hugen", man kjenner på hugen at noe skal skje, man er syk i hugen, eller man kjenner hugen til noen før de kommer på besøk. Dette uttrykket kan henspeile på en form for energi. Det kan ellers være interessant å vite at begreper om energi og helse er kartlagt i 97 forskjellige kulturer, og at i enkelte (ikke-vestlige) kulturer er det å se aura helt alminnelig. 

Hvor lang tid tar en behandling, hva koster det og hvor mange ganger må jeg gå?
De fleste healere setter av en time. Prisnivået ligger rundt 300 - 400 kroner. Enkelte healere tar ikke betaling, andre tar imot gaver. Enkelte omreisende utenlandske healere har tatt honorarer opp til 2000 kroner, dette er rett og slett etter min oppfatning useriøst og spekulativt. Yrkeshealere må selvfølgelig ta honorarer, men husk at du betaler ikke for helbredelse, men for healerens tid. Ingen healer kan garantere en effekt på forhånd, det er du selv som må evaluere nytten. Som regel bør du ha opp til 3 konsultasjoner før du kan forvente effekt, andre har god effekt etter første gang. Akutte problemer slipper taket raskere enn langvarige helseproblemer. Vær også oppmerksom på at enkelte medikamenter ser ut til å blokkere effekt av healing, for eksempel kortisonpreparater. Dette er medikamenter som du ikke må slutte med uten å drøfte det med din lege.

Kan jeg få dekket utgifter til healing fra det offentlige?
Jeg tror ikke det er hjemmel for dette i det norske trygdesystemet foreløpig. Men enkelte ligningskontorer godkjenner fradrag for utgifter i forbindelse med sykdom som har antatt varighet i min. 2 år. Regelverket praktiseres ulik i kommunene, men det sier at du kan trekke fra utgifter til behandling som har effekt, og som ikke gis av helsevesenet. Det er derfor lurt å samle kvitteringer fra alle dine hjelpere (det har de plikt til å gi deg), kjøp av kosttilskudd, reiseutgifter etc., når du opp i et visst beløp kan du trekke fra et beløp i selvangivelsen. Du vil også trenge en legeattest mht diagnosen din. Reglene er omtalt i veiledningen til selvangivelsen.

 

© Else Egeland, 2002

 

E-mail: post@else-egeland.org Web: www.else-egeland.org 
© Else Egeland

TILBAKE TIL STARTSIDEN

TILBAKE TIL HEALING-OVERSIKTEN