FOREDRAG PÅ KREFTFORENINGENS KONFERANSE OM 
KOMPLEMENTÆR KREFTBEHANDLING, OSLO 4. JUNI 2004.

Kan alternativ medisin fremme håp og mestring ved alvorlig kreftsykdom? Resultater fra en hovedfagsstudie. Ved Else Egeland  (Epost: post@else-egeland.org)

Jeg har nylig avsluttet en hovedfagsstudie med tittelen ”Eksepsjonelle kreftpasienter. Opplevelse, mening og mestring hos mennesker som ”mot alle odds” overlever alvorlig kreftsykdom”. I dette foredraget skal jeg reflektere omkring rundt noen av de tema som kom frem og som er drøftet i studien.  

 

 

Jeg er sykepleier, har hovedfag i helsefag ved UiB (sykepleievitenskap), og har arbeidet både i det alternative behandlingsområdet og i helsevesenet i mer enn 20 år. Jeg har møtt kreftsyke ut i fra ulike roller og perspektiver. I rollen som alternativ behandler blir møtene annerledes enn når jeg er sykepleier. Pasientene forteller som regel mer om sine tanker, følelser, opplevelser og erfaringer til en alternativ behandler enn de gjør til personer i helsevesenet. For når de forteller om sine sykdommer forteller de ofte om livene sine… Alternative behandlere er mer personfokusert enn sykdomsfokusert, og har som regel mer tid til å lytte til mennesket.  

 

Det som har opprørt meg mest er alle de jeg møter som er i sjokk etter å ha blitt informert om at de har en dårlig prognose og at de ikke kommer til å leve lenge. Måten enkelte har fått denne dødsdommen på er rystende. Søvnløshet, tomme blikk, følelsesmessig smerte og resignasjon preger dem.  

 

En liten oppsummering av studien min først. Jeg har gjort en kvalitativ studie med dybdeintervjuer av 8 mennesker som har det felles at de ble informert om at de ikke ville overleve sin kreftsykdom. Flere av disse har nå vært kreftfrie i mange år, andre har overlevd sin prognose. I biomedisinen kalles dette fenomenet for ”spontane remisjoner”, utrykket antyder at sykdommen forsvant eller gikk tilbake ”frivillig”, ”tilfeldig”, ”av seg selv”.  

 

Ingen spør disse menneskene om de har gjort egne innsatser for å gjenvinne sin helse. …   Jeg spurte: hva gjorde du når legen fortalte at det ikke var mer å gjøre? I de historiene som kom frem er det en del fellestrekk som jeg senere vil komme tilbake til.  

 

Informantene brukte ulike alternativmedisinske tilnærminger for å mestre sykdommen. Sykdom sees i sammenheng med livsbelastninger. Innstilling og det at de selv tok ansvar sees som viktigste grunn til bedringen. Sykehuslegene var lite interessert i hva informantene gjorde. Legenes formidling av prognosen var en dødsdom som kunne knuse håpet. Det var ingen ting de kunne gjøre selv.  

 

Det som jeg vil fokusere på her er:

- alternativ medisin som metringsstrategi for ”oppgitte” kreftsyke
--    håpet, og hvordan prognosen formidles kan knuse håpet og hva dette kan gjøre med pasienten.

 

Biomedisinen, som helsepersonell er oppfostret i, representerer én måte å betrakte sykdom og helse på. Den ser på kreftsykdom som et rent biologisk fenomen. Man behandler sykdommer, ikke mennesker. Og det er de behandlingsinnsatsene som er rettet mot de biologiske aspektene av sykdom som anses som essensielle for å kunne bli frisk eller for å overleve. Sykdommen lever på en måte sitt eget liv og er isolert fra personen og hans eller hennes liv, kropp, sammenhenger….  Kommunikasjon, relasjoner, styrking av håp, støtte og bekreftelse på egen mestring osv. er også viktig, har helsepersonell lært, men sekundært – og kan ikke påvirke selve sykdommen.

 

Biomedisinen tror ikke at mennesker kan påvirke forløpet av sin egen kreftsykdom. Når biomedisinen ikke hadde løsningsmuligheter fikk informantene beskjed om at det ikke var mer å gjøre, og at de ikke kunne gjøre noe selv for å påvirke sykdommen.  

 

Å få beskjed om at du har en dødelig sykdom, at det ikke er noe ekspertene kan gjøre og at det ikke er noe du selv kan gjøre, er å sette personen i en tilstand av hjelpeløshet og håpløshet. Mange gir sannsynligvis opp når de får en slik beskjed. .. Beskjeden de får er ”gå hjem og lev som normalt den tiden du har igjen. Vi kan hjelpe deg med lindrende behandling når smertene blir for store, vi kan lette døden for deg… ”. Å leve med sykdommen, å ha en best mulig livskvalitet den tiden man har igjen, å følge de anbefalinger som helsevesenet gir, å akseptere døden er det som betraktes som god mestring i helsevesenet.  

 

Det å sette pasienten i en tilstand av hjelpeløshet og håpløshet har vært diskutert i sammenheng med plutselig død, såkalt ”voodoodød”. Begrepet er kjent fra antropologisk litteratur, som viser at friske mennesker kan dø etter at de er blitt fortalt at de skal dø. I enkelte kulturer kan voodoo-død være konsekvens av brudd på sosiale tabuer eller konsekvens av magi. Situasjonen innebærer et følelsesmessig sjokk og en opplevelse av manglende mulighet til å påvirke sin egen situasjon. Det skjer et sammenbrudd i organismen. En person kan slik dø hvis både personen selv og den kulturelle konteksten er bekreftende på at dette må skje.  

 

Fenomenet voodoodød ble første gang gjort til gjenstand for seriøs faglig interesse av Walter Cannon (1942), da han rapporterte om sine studier av plutselig død hos dyr og mennesker. Denne forskningen betraktes som forløperen til senere stressforskning og forskning på sammenhenger mellom følelser og patologi. Cannon fant fysiologiske endringer etter dødsfall som kunne relateres til sjokkartet emosjonelt stress, til åpenbar eller fortrengt redsel.

Vi vet at stress ved belastninger som man ikke kan løse eller flykte fra gir målbare fysiologiske effekter på immunfunksjoner.  

Måten helsepersonell tilnærmer seg den enkelte kreftsyke på virker ofte tilfeldig og personavhengig heller enn kunnskapsbasert og reflektert. Hjelpeløshet og håpløshet har vært studert som mulige prognostiske faktorer i forholdt til overlevelse. I en studie av overlevelse hos kvinner med brystkreft fant man en signifikant økt risiko for tilbakefall eller død hos de som skåret høyt på hjelpeløshet-håpløshet. Denne kunnskapen må gi oss noen kritiske refleksjoner omkring helsepersonells formidling av diagnose og prognose, og en større bevissthet om hvordan håpet kan anvendes som en mulig helsefremmende kraft.

------------------------------------------------------

(OVERHEAD)

Lichtenstein (1995) mener at det kan skje en ”medisinsk forbannelse” når pasienten får en fatal diagnose. Han oppsummerer 7 faktorer som er involvert:

1.      En melding kommuniseres fra den ytre verden (diagnosen / prognosen).

2.      Det må allerede eksistere et personlig trossystem (legen er ekspert og det medisinske systemet har den eneste gyldige kunnskap).

3.      Man har en negativ oppfatning om egen makt og kontrollmulighet (sykdommen er dødelig og ukontrollerbar).

4.      Offeret inntar en bestemt type atferd (taushet og tilbaketrekning fra familie og venner).

5.      Familie og venner inntar en bestemt type atferd (frykt og isolasjon styrker opplevelsen hjelpeløshet). Nb også helsepersonell endre atferd overfor pasienten!!!!

6.      Det skjer en psykologisk reaksjon (depresjon, anger, skyldfølelse, skam).

7.      Det skjer en biologisk reaksjon (i sentralnervesystemet samt endokrine endringer).

------------------------------------------------------------------

Her kan det skje et vendepunkt:
-  Kan lede til resignasjon og død?
- Kan gi dramatiske ettervirkninger? (For eksempel PTSD?)
- Om løst, om livet gjenvinnes, kan det lede til sterk tro på livet, livsglede, tro på seg selv, nye verdier, ny mening?  

Virkingen av å bli fortalt at det ikke er noe å gjøre, og at det ikke er noe en selv kan gjøre, kan i lys av dette fenomenet representere en misforstått realisme som kan ha døden til følge. Mange kan gi opp sitt eget liv ved et slikt budskap. Og dermed er vi inne på håpet...

 

Håp i denne studien handlet om å bli frisk, å overleve eller leve lengre enn hva som er medisinsk forventet. Informantene kom stadig tilbake til håpet, og hva helsevesenet og især legene gjorde med håpet. Informantene mente at de som sluttet å håpe var ferdig…Og forskningen ser ut til å være enig med dem. Håp er sentralt for mestring, det er håpet som gjør det meningsfullt for den kreftsyke å hente frem sine ressurser og forsøke å gjøre noe med situasjonen.

I helsevesenet er det viktig at håp er realistisk, og legene vil ofte definere håpet ut fra en statistisk mulighet for en positiv effekt av biomedisinsk behandling. Få våger å støtte kreftsyke i håpet om overlevelse når legene ikke har kurativ behandling.  

”Realistisk håp?”   Håp er et eksistensielt begrep, kan håp ha noe med realisme å gjøre? Og hvem sitt perspektiv skal i såfall avgjøre om håpet er realistisk? Kreftsyke, selv de mest realistiske av dem, uttrykker betydelig mer håp enn helsepersonell. Det at mange kreftsyke lever lenger enn forventet og at enkelte uventet blir friske viser at realisme er et elastisk begrep, og at biomedisinen ikke alltid er så sikker så den kan fremstå som.  …. Det er essensielt å opprettholde håpet om å overleve, å slutte å håpe er ensbetydende med å gi seg over og dø. Håp gir et bedre liv, uansett om personen blir frisk eller ikke. Selv når pasienten er døende må det være rom for håp.  

 

Desperasjon, fra latin de-esperatus, betyr av-håpet. Helsepersonell møter ofte mennesker som befinner seg i en tilstand av desperasjon. For noen er dette en forbigående fase, de kan finne håpet igjen. Hvordan mennesker takler møtet med døden kan ha sammenheng med hvordan vi har mestret våre liv. Men til tider er desperasjonen utløst av helsevesenet selv. Uansett er det smertefullt å være vitne til desperasjonen. Noen trygler helsevesenet om å fortsette å gjøre noe, de håper at lindrende behandling skal gjøre dem friske. Andre kaster seg ut i den alternativmedisinske jungelen og skal forsøke alt, uten at de har begreper om hva de begir seg ut på og uten at de finner noe av det de gjør meningsfullt. Enkelte kan finne noe der ute et sted som hjelper dem ut av resignasjonen, mens andre kan bli ofre for tvilsomme hjelpere.  

 

Spørsmål om hvordan vi som helsepersonell skal takle våre reaksjoner på kreftsykes desperasjon, og hvilke råd vi skal gi, har ingen fasitsvar.  

 

Ikke alle gir seg selv opp selv om helsevesenet har gitt dem opp. Det at det er kreftsyke som blir friske eller som overlever mot alle odds støtter oss i å formidle et ”etisk håp”. For håp kan hjelpe mennesker til å overleve, håp kan bidra til å mobilisere livskraft og kanskje til og med helbrede. Vi må derfor aldri aktivt arbeide for å ta bort menneskers håp, og vi må heller ikke legge hindringer i veien for dem som ikke har gitt seg selv opp - og som søker nye veier for å mestre sykdommen.   

 

Alternativ medisin er et samlebegrep for terapeutiske tilnærminger eller medisinske systemer som ikke er anerkjent innen biomedisinen (og som derfor ikke anvendes i helsevesenet), og som ofte står i et teoretisk spenningsforhold til biomedisinen. Alternativ medisin er ”alt det andre”. Når biomedisinen ikke kan hjelpe så er det nettopp den alternative medisinen som kan representere muligheter for en ny forståelse av sykdommen og legge grunn for nytt håp og ny mestring. Kanskje legene ikke vet alt likevel, sier de eksepsjonelle kreftpasientene. Kanskje det er andre måter å forstå og tilnærme seg min sykdom på?  

 

Litteraturen, samt min egen studie, viser at de fleste eksepsjonelle kreftpasienter har gjort betydelige innsatser for å gjenvinne sin egen helse. De opplever det som hardt arbeid. Det er lite systematisert kunnskap på området, og legene har tradisjonelt ikke vist interesse for hva disse menneskene selv har gjort.  

 

Samtlige av mine informanter hadde benyttet alternativ medisin som mestringsstrategi, som regel mange ulike terapier i kombinasjon. Mange har også gjort endringer i sine liv og mye ”sjelearbeid”. Funnene er lik de som den danske legen Ulrik Dige gjorde da han intervjuet 62 mennesker som har overlevd kreftsykdom. Mange hadde fått dødsdom av sine leger. Enkelte hadde takket nei til biomedisinsk behandling, men oppnådde likevel helbredelse eller betydelig bedring. Pasientene opplevde sine prosesser som hardt arbeid.  

 

Dette er i og for seg ikke et ”bevis” på at alternativ medisin kan kurere kreft. Så vidt jeg vet er det ingen enkeltterapier som har dokumentert effekt på kreftsykdom. Men mangel på dokumentert effekt er ikke det samme som dokumentert mangel på effekt. Og det er etter hvert svært mange casehistorier om mennesker har som blitt friske fra kreft ved hjelp av såkalt alternativ medisin. Om det er spesifikke eller uspesifikke effekter, eller begge deler, det vet vi ikke. Men noe skjer. Vi vet at håp, relasjonen mellom pasient og behandler, omgivelsenes støtte, det at pasienten finner behandlingen meningsfull, at alt dette og mye mer kan bidra til å mobilisere kroppens eget helbredelsessystem.   

 

Mestringsbegrepet er i litteraturen ofte knyttet til stressbegrepet, og er et sentralt begrep når sykdom utgjør en trussel mot selve livet. Mestringsbegrepet er ikke knytte til resultatet, men til prosessen, de anstrengelser man gjør for å forholde seg til situasjonen. Den medisinske sosiologen Aaron Antonowsky har utviklet en mestringsteori som er godt kjent her i landet. Han var opptatt av de som ikke blir syke eller som ikke bekrefter medisinske sykdomshypoteser, de vi kaller ”eksepsjonelle”, og av hvilke faktorer i mennesket som fremmer helse. Biomedisinen har, som vi vet, tradisjonelt vært opptatt av de det ikke går så bra med og av det som kan fremme sykdom.  

 

Antonowsky knytter mestring til begrepet ”opplevelse av sammenheng” (OAS). OAS er en global holdning som består av tre komponenter; begripelighet, håndterbarhet og meningsfullhet. Og det er styrken av OAS som avgjør hvordan utfallet blir.  

 

Begripelighet handler om en dynamisk tillit til at det som skjer er kognitivt forståelig og forklarbart. Kan det settes inn i en sammenheng og fremstå som strukturert og tydelig, eller er det kaotisk og uforståelig? Begripelighet forutsetter at en kan bedømme virkeligheten, en passiv holdning om at ”det går sikkert bra” innebærer ikke begripelighet.

 

Håndterbarhet innebærer en følelse av at utfordringer kan håndteres. Det står mestringsressurser til rådighet, ressurser som en selv har kontroll over eller som kontrolleres av en legitim annen som man stoler på og har tillit til. En person som har en sterk følelse av håndterbarhet føler seg ikke som offer og ser ikke livet som urettferdig. Håndterbarhet sier ingen ting om hva som er rett handling, det er mange veier til å oppnå håndterbarhet. Ved lav håndterbarhet, hvis man ikke tror at det står ressurser til ens rådighet, vil det ikke være mening i å forsøke å mestre situasjonen.

Meningsfullhet er den av de tre komponentene som anses som den mest betydningsfulle. Den omhandler viktigheten av å være deltakende og engasjert i sitt eget liv og i de prosesser som former ens egen skjebne. Livet har innhold og verdi, det er verd å engasjerer seg. Livet oppleves som meningsfullt og forståelig og det søkes mening også i død og lidelse. En vil da ta det som skjer som utfordringer, og gjøre sitt beste for å klare seg igjennom det. Antonowsky anser meningsfullhet som det mest sentrale element fordi det er motiverende.  

 

En person med høy OAS vil ha høy grad av autonomi, han vil søke og være åpen for ny kunnskap. Personen søker ny informasjon som kan være av verdi og søker denne gjort begripelig. Dette kan lede til nye handlingsalternativer, gi en opplevelse av kontroll og en følelse av at det man gjør eller ikke gjør kan påvirker utfallet. Men dette forutsetter at handlingen er sosialt verdsatt, hevder Antonowsky. Han utfordrer helsevesenet og ber klinikerne spørre seg selv om de fremmer en positiv eller negativ utvikling av OAS: 

”Når andre bestemmer alt for os – når de definerer opgaven, opstiller reglerne og styrer utfaldet – og vi ikke har noget vi skulle have sagt, reduceres vi til objekter. Hvis vi opplever, at vore handlinger ikke har noen virkninger i verden, mister den mening for oss.” (Antonowsky 2000, Helbredets mysterium, s. 108).

 

Det er fellestrekk i de prosessene som overleverne beskriver:

- Bestemmer seg for å kjempe, overleve, bli frisk
- Kanskje det er noe legene ikke vet?
- Søker ny informasjon (bøker, personer, internett), gjøre sykdommen begripelig på en ny måte.
- Får nytt håp.
- Håpet generere handling (alternativ medisin eller sykehus / klinikker i utlandet).
- Fremstår som selektive mht valg av alternativ behandling, bruker det de finner meningsfullt.
- Omtaler bruk av alternativ medisin som ”å gjøre noe selv”
- Arbeider også med sjelen, med livet, seg selv, det eksistensielle.
- Aktive, disiplinerte, ikke passivt håpende
- Har personer rundt seg som støtter dem, som er bekreftende på de valg de har gjort.

 

 

Ellers er det interessant å merke seg at de fleste kreftsyke ser sin sykdom i sammenheng med livsbelastninger. Deres valg av innsatser er derfor i større grad rettet mot eksistensielle forhold og det livet de lever, og mindre mot de ”biologiske” aspektene av sykdommen. De handler om å forløse og frigjøre følelser og energi, styrke helheten, hjelpe kroppen, omfavne livet. Og ikke minst, vilje.

 

Mange i helsevesenet er opptatt av å fortelle kreftsyke at alternativ medisin ikke kan hjelpe dem, i hvert fall ikke til å bli friske. Det er ikke dokumentert, sier man, og derfor kan det ikke hjelpe. Ut i fra et mestringsperspektiv er dette gjerne ikke så hensiktsmessig, fordi det innebærer å lukke de dørene som nettopp representerer håp og ny mestring. Tar dette fra dem håp og mening? ”Legene tar fra pasientene håpet, sier informantene?” Kanskje vi heller bør spørre hva de finner meningsfullt med de valgene de gjør?  

 

Stadig flere kreftsyke søker til alternativ medisin, som regel som et supplement til biomedisinsk behandling. Denne utviklingen kan betraktes som et positivt tegn på at mennesker blir mer engasjert i egen helse, at de har tro på at de kan gjøre noe selv. Å forholde seg aktivt til sykdommen er et sunnhetstegn, og aktiv mestring og opplevelse av kontroll kan fremme både livskvalitet og helse.  

 

For å oppsummere: Overlevelsesstatistikk må ikke styre hvordan håpet kommuniseres til den enkelte pasient. Fokuset må være etisk håp. Og helsevesenet må vise større respekt for pasientenes egne mestringsvalg... 

---------------

 

(Sitat – “medisinsk forbannelse”: Lichtenstein, B. 1995. Psychoneuroimmunology and HIV; Mind Body Connection & HIV. STEP Perspective, Volume 7, No. 2. The Seattle Treatment Exchange Project. 08.05.03 fra http://www.aegis.com/pubs/step/1995/STEP7204.html)