TEORIER OM HEALING

av Else Egeland 1999

"Erfarne leger tror at den varme, som langsomt siver ut av hånden når den legges på den syke, er særlig gavnlig. Det har ofte vist seg at der, mens jeg var ved å berolige mine pasienter, liksom en merkelig egenskap i mine hender, som kunne hale og trekke smerter og forskjellige urenheter bort fra de angrepne deler, når jeg la min hånd på stedet og strakte mine fingre ut mot det. Således er det kjent, fra noen av de lærde, at sunnhet kan innpodes i de syke ved hjelp av visse bevegelser og ved berøring...". Hippokrates, 500 f.kr. (den moderne legevitenskaps far. Sitat fra Harvey, side 36-37 ).

Healing (fra anglosaksisk "healan") betyr å kurere, gjenopprette helhet, frelse. Healing som metode omfatter tradisjonell håndspåleggelse, berøring på eller nær den fysiske kroppen, og helbredelse ved konsentrasjon og bønn i nær kontakt eller på avstand. Dette kan involvere kontakt med en Guddommelig kraft eller spesielle evner som utøveren selv er i besittelse av. Healing har hatt en sentral plass i folkemedisinen. Vestlig kultur har senere plassert healing i kategorien religion, (over)tro eller parapsykologi. Denne oppfatningen er preget av etablert vitenskap, som lenge har hatt makten til å definere hva som er rasjonelt "sant". Kirken har tatt monopol på å definere åndelig sannhet. Healere har derfor i mange hundre år vært under angrep både fra etablert vitenskap og etablert religion, noe vi ennå kjenner ettervirkningene av.

Healing som fenomen er ikke uforklarlig eller uforståelig. For å forstå healing benytter man ofte bioenergetiske forståelsesmodeller, da biokjemiske forklaringer er utilstrekkelige. De ulike forklaringsmodellene har vanligvis det felles at de har basis i en spirituell virkelighetsforståelse. Begrepet spirituell henspeiler her på en grunnleggende erkjennelse av menneskets åndelige tilknytning, ikke på spesifikk religiøs ideologi.

Begreper som refererer til menneskets energifelt er påvist i 97 forskjellige kulturer, og med 97 forskjellige navn (Sayre-Adams & Wright, 1995). Energifeltet har også vært beskrevet i vestlig litteratur. "Livskraften ligger ikke nedlukket i mennesket, men stråler rundt det som en lyskule" skrev den sveitsiske legen Paraselcus på 1500-tallet. Fra alle kulturer kjenner man forestillingen om vitaltkraft som er tilstedeværende i alt liv og som har innvirkning på alle livsprosesser. I Kina kalles denne kraften chi, i Japan reiki, i India prana og i vestlig tradisjon vital livskraft, energeia, eller ånd.

HISTORIKK

I opprinnelig jødisk-kristen oppfatning var mennesket "en levende sjel". Utrykket "en levende sjel" innebærer at kropp, følelser og ånd er en integrert helhet. I middelalderen var den kulturelle oppfatning at Gud eller et metafysisk prinsipp var allestednærværende og altopprettholdende. All eksistens hadde mening og var del av et større samspill, og Guds rolle var sentral i tilværelsen. Naturen var levende og menneskene hadde en dyp ærbødighet overfor den. Den samme oppfatningen finner man ennå hos naturfolk.

På 1600-tallet formulerte Descartes sitt system av regler for å nå sann kunnskap. Kropp og tanke ble plassert i to forskjellige verdener. For å finne ut om noe var sant måtte det analyseres, deles opp i så enkle deler som mulig. Tanken og fornuften ble sentrale redskap for å nå sannhet. Kropp, natur og følelser var kilder til bedrag. Tro ble tilskrevet det ufornuftige, det som ikke kunne underlegges vitenskapelige kriterier. Disse syn la premissene for vitenskapelig sannhetssøken og for formingen av vårt moderne verdensbilde.

Todelingen av verden har plassert healing i kategorien overtro og mystikk. Healing var umulig å analysere og måle, og de virksomme prinsipper lå utenfor fornuftens rekkevidde. I land som har vær under mindre innflytelse av vestlig tenkning, som Kina og India, har de gamle kosmologiene om Chi og Prana stått uberørt. For å forklare healing har vi søkt begreper og forståelsesmodeller fra disse kulturene. Kanskje vår egen kultur også har hatt slike begreper, som er forsvunnet med språklig forfining, heksebrenning og undertrykking.

FYSIKK OG FELTTEORI

Fysikk og oppdagelsen av elektrisiteten har også gitt et begrepsapparat som healere benytter for å beskrive og forklare healing. I daglig tale brukes uttrykk som "på bølgelengde med", "full av energi", "utstråling" osv. Akademikere beskylder oss gjerne for å stjele begreper fra fysikken. Energibregrepet finner vi faktisk igjen i Det Nye Testamentet. I følge bibelordboken (Hermon Forlag) betyr energeia "virksom kraft". Jesu ord beskives som energi. Så kanskje det heller er fysikken som har stjålet begrepet fra "oss"?

I nyere historie har det tidvis dukket opp personer innen forskjellige vitenskapsgrener som har hevdet at det eksisterer en universell vitalkraft som kan lege sykdom. Blant de mest kjente er legen Franz Anton Mesmer som på 1700-tallet hevdet å kunne helbrede syke ved bruk av en universell energi han kalte fludium, en subtil energi som fyller universet og forbinder alt. Etter mye motstand ble til slutt virkningen av hans magnetiske strykninger akseptert av datidens medisinske akademi.

I 1911 konstruerte den engelske legen Walter Kilner en skjerm som kunne fotografere utstrålinger fra menneskekroppen. Skjermen bestod av to glassplater med en væske mellom (dicyanin), og skjermen virket på øyet ved å gjøre det sensitivt for frekvenser av lys som øyet vanligvis ikke oppfatter. Kilner fant en ytre aura, en indre aura og et eterisk felt. Disse feltene viste endringer ved sykdom, og på samme måte som klarsynte kan se og tolke energifeltet rundt levende vesener kunne også Kilner gjennom skjermene konstatere sine pasienters helsetilstand. Kilner publiserte sine funn i 1921, men dette fikk ingen konsekvenser for den etablerte medisin.

Den tyske legen Georg Groddeck (1866-1934), kalt grunnleggeren av psykosomatisk medisin, lanserte i sin tid teorien om "det’et" (Es). Det’et er en kraft som lever oss mens vi tror vi lever, sa han. Han mente forøvrig selv at det ikke var noe skille mellom kropp og psyke. Det’et beskrives som en metafysisk og intelligent iboende kraft som kan manifestere seg gjennom sjel eller kropp, drømmer, sykdom, helse osv.

Russeren Semyon Kirlian hadde i 1938 et uhell i fotolaboratoriet som resulterte i at han oppdaget energifelt rundt levende organismer. Metoden kalles elektrografi, å fastholde et bilde på fotopapir ved å bruke høyfrekvent strøm i stedet for lys. Han startet en rekke eksperimenter som målte endringer i levende organismers energifelt. Han fant at sykdommer som kreft skapte signifikante endringer i feltet.

Dr. Valerie Hunt ved University of Califonia i Los Angeles har, ved hjelp av lettfrekvente elektroniske systemer og analyser ved fraktal-matematikk og grafiske kaosmønstre, påvist atomiske felt-mønstre i helse og sykdom og ved forskjellige bevissthetstilstander. Hun publiserte i 1977 en studie som viser til samsvar mellom målbare frekvenser på hudområder relatert til energisentrene og observasjoner gjort av klarsynte.

Undersøkelser av elektromagnetisk påvirkning av levende organismer viser at stråling kan gi biologiske virkninger som ikke kan forklares bare som energi-effekter. Den russiske forskeren Alexandr S. Presman har hevdet at elektromagnetisk påvirkning griper direkte inn i de levende organismenes egne informasjonssystemer og virke på samme måte som biologisk informasjon. Via disse systemene påvirkes organismens interne regulering og koordinasjon. Professor Robert O. Becker hevder at levende organismer ikke bare er sensitive for magnetiske felt, men også produserer slike felt. Bioelektrisitet er del av våre livsprosesser.

Kvantefysikken har vist at livets mangfold er forbundet av uendelige kvantefelter, et usynlig vev, som omfatter hele skaperverket. Man mener også at det finnes et enkelt superfelt, det forenende felt, og at det via meditasjon er mulig og oppleve dette altomfattende feltet. Energifelt er grunnleggende enheter i individet og i omgivelsene, og individet og omgivelsene er i en samtidig og kontinuerlig utvekslings- og forandringsprosess.

THE SCIENCE OF UNITARY HUMAN BEINGS

Martha Rogers, tidligere professor ved New York Universitet, har utviklet en sykepleieteori som også danner en begrepsramme omkring healing (Therapeutic Touch). Hennes teori er bygget på elementer fra antropologi, astronomi, matematikk, filosofi og Einsteins fysikk. Her sees mennesket som en mulitidimensjonell organisme som består av fysiske og cellulære systemer i dynamisk samhandling med komplekse regulerende energifelt.

I Rogers teori er energifelt den grunnleggende enhet i alt levende og ikke-levende. Mennesker har ikke energifelt, men er energifelt. Mennesker og omgivelser er i kontinuerlig energiutveksling. Videre postulerer hun et metafysisk prinsipp, at universell orden er en iboende kraft i alle energifelt. Man kan helbrede sykdom ved å manipulere disse subtile energifeltene og ved å lede energi til kroppen i stedet for å manipulere celler igjennom bruk av medikamenter eller kirurgi.

Ut ifra dette konseptet kan healing sees på som en energifelt-interaksjon. Healeren kan, gjennom ressonans, bidra til å balansere og endre mønstre og strukturer i klientens energifelt. Terapeutens bevissthetsnivå, det vil si evne til å være sentrert, fokusert og meditativ, er sentrale faktorer for at interaksjonen kan skje.

AURA OG ENERGISENTRE

Healere benytter ofte modellen om aura og enegisentre for å forklare healing. Auraen (gresk for vind, bris) er et flerdimensjonalt energifelt, et bevissthetsfelt. Auraens nivåer er spesifikt relatert til aspekter av menneskets bevissthet. For eksempel snakker man om et eterisk felt, eterlegemet, som er relatert til kroppslige prosesser, vitalitet og overskudd. Eterlegemet er et felt med bioelektriske egenskaper som gjennomtrenger den fysiske kroppen og strekker seg 5-10 centimeter ut over kroppens grenser. I eterlegemet ligger det et nettverk av energibaner som et usynlig nervesystem. Flere forskere har som tidligere nevnt utført forsøk som har påvist det eteriske eller bioelektriske legemet allerede for 50 år siden.

Auraen, det menneskelige bevissthetsfeltet, har også en følelseskropp som er relatert til personlige følelser, en mental kropp relatert til rasjonell tanke, en høyere følelseskropp relatert til relasjoner og andre bevissthetslag som er relatert til menneskets spirituelle kvaliteter og den åndelige sammenheng vi lever i. I auraen er det energisentre hvor informasjon fra forskjellige bevissthetsnivåer når den fysiske kroppen via eterlegemet. I India kalles disse for "chakra", som betyr lysende hjul. Det er vanlig at healere sanser energisentrene og auraens felt, noen hevder også å kunne se aura visuelt.

Sykdom og helse sees i sammenheng med det totale menneske og dets livssituasjon. Patologi er uttrykk for blokkering av livskraften. Via energisystemer blir det materialet som ligger i bevisstheten forplantet til den fysiske kroppen. Informasjon fra ulike bevissthetslag kan også bli liggende i andre nivåer av auraen, og kan da arte seg som det som det som kalles psykiske lidelser. Sykdom kommer altså i hovedsak fra menneskets egen bevissthet, og har som mål å korrigere ubalanse. Om ubalansen blir korrigert mener man at symptomene vil forsvinne da kroppen vil helbrede seg selv.

Mange opplever at healing bringer frem emosjonelle reaksjoner, kan forløse minner og gi økt erkjennelse eller innsikt i subjektive livsforhold. Denne renselsen kommer parallelt med en ny balanse i energisystemet. En slik "ny læring" og integrering kan skje både bevisst og ubevisst, "ubevisst" i den forstand at den ikke er knyttet til språklige begreper. Såfremt terapeuten ikke manipulerer energier har klienten selv kontroll over stoffet som kommer frem i bevisstheten. Dette fenomenet omtales i psykologien som psykens selvregulerende mekanismer; ved ikke-invaderende metoder bringer terapeuten ikke frem mer enn individets "jeg" kan håndtere.

Healing kan hevdes å representere en høyere form for kommunikasjon knyttet til et metafysisk prinsipp og som virker i alle lag av bevisstheten. Healere ser ofte seg selv som et passivt mellomledd i denne prosessen. Det unike med healing er at healeren ikke trenger noen form for bevisst kunnskap om healing eller å føre bevisst dialog med klienten. Det er den energi og bevissthet som formidles under healingen, i samspill med klientens bevissthetsfelt, som forårsaker eller initierer helbredelsesprosessene.

FJERNHEALING

Mange healere opplever en dyp enhet med klienten under behandlingen, også ved fjernhealing. I denne bevissthetstilstanden hevder mange healere å kunne sanse eller oppfatte bevisste og ubevisste tanker og følelser hos klienten. Healerne mener at kjærlighet er en sentral faktor i den terapeutiske relasjonen. Noen mener at kjærlighet er den virksomme faktor i healing, andre at kjærlighet er

er nødvendig faktor for at healer og klient skal være på bølgelengde.

Fjernhealing og helbredelse ved bønn innebærer et samspill mellom levende organismer over avstand. Den helbredende energi er ikke knyttet til fysisk form men til bevisstheten. Det foreligger studier som indikerer at bevisstheten er ikke-lokal, at den ikke er begrenset i tid og rom. Enkelte mennesker som har dyp følelsesmessig kontakt med hverandre rapporterer at de kan sanse hverandres stemninger, også over avstand. Dette er et kjent fenomen i mor-barn relasjoner, spesielt når det oppstår situasjoner forbundet med fare.

OPPSUMMERING

Som en oppsummering kan healing forklares som formidling av struktur og bevissthet. Energien som formidles uttrykker et bevissthetsnivå som man mener kan omstrukturere og harmonisere klientens energifelt eller bevissthetsfelt. Klienten bringes i dypere kontakt med seg selv og dimensjoner av bevisstheten som assosieres med de iboende selvhelbredende mekanismer. I denne kontakten kan klienten få økt innsikt om egen prosess..

 

Litteratur:

  1. Benor, Daniel: Healing Research. Helix Verlag, Munchen 1992.
  2. Dossey, Larry: Ord som helbreder. Om bønnens kraft i lys av moderne medisin. Grøndal Dreyer, Oslo 1996.
  3. Gerber, Richard: Vibrational Medicine. Bear & Company, Santa Fe 1988.
  4. Groddeck, Georg: The Meaning of Illness. Karnac Books, London 1988.
  5. Harvey, David: Healing - Kraften der helbreder. Hernov forlag, København 1984.
  6. Jørgensen og Ovesen: Politikens bog om healing. Politikens Forlag A/S, Viborg 1989.
  7. Sayre-Adams, Jane: Therapeutic Touch - principles and practise. Complementary Therapies in Medicine (1993), 1, 96-99.
  8. Sayre-Adams & Wright: The Theory and Practice of Therapeutic Touch. Churchill Livingstone, London 1995.
  9. Schelderup, Vilhelm: Elektromagnetismen og livet. Dreyer, Oslo 1987.
  10. Vassnes, Bjørn: Myten om fornuften. Pax forlag, Oslo 1997.

Denne artikkelen var publisert i Alternativ Nettverk nr. 4/99. Likheter med kapittel om beskrivelse av healing i NOU 1998-21 skyldes at undertegnede leverte materiale til utvalget.

 
E-mail: post@else-egeland.org Web: www.else-egeland.org 
© Else Egeland

TILBAKE TIL STARTSIDEN

TILBAKE TIL HEALING-OVERSIKTEN